زمین شناسی

زمین شناسی

نمونه سوال زمین شناسی

شماره ضندلی:

نام :

نام خانوادگی :

نام آموزشگاه دبیرستان سپاه

نام درس زمین شناسی سوم تجربی

نام خانوادگی دبیر روستا

 

اداره کل آموزش وپرورش فارس

کارشناسی سنجش وارزشیابی وتحصیلی

اداره آموزش وپرورش ناحیه سه شیراز

مهر آموزشگاه

 

 

نو  نوبت  امتحانی دی ماه 89

پا    پایه سوم تجربی        

ساعت شروع امتحان: 8صبح

تاریخ امتحان   8/    10/  89

مدت زمان امتحان       75 دقیقه

 

 

 

1

موارد درست ونادرست را مشخص کنید .

الف – بیشترین آسیب باران اسیدی متوجه جانوران ابزی می شود (           )

ب -وارونگی دمایی با طلوع آفتاب از بین میرود . (             )

ج – با مطالعه فرضیه می توان از چگونگی انجام برحی از فعالیت  های کند آگاه شد.(            )

 

75/

2

حاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

الف – در محیط باز با افزایش دما فشار هوا ..................... می شود .

ب – بادهای موسمی ،در فصل .......             .از اقیانوس ها به سمت قاره ها می وزند

ج – حریان گلف استریم از نوع حریان ........      اقیانوسی است .

 

75/

3

در هر مورد کلمه صحیح داخل پرانتز را انتخاب کن .

الف - درحه شوری خلیح فارس (   کمتر – بیشتر ) از شوری متوسط آب اقیانوس ها است .

ب-  اگر PH  آب باران به 4 برسد قدرت اسیدی آن ( افزایش – کاهش ) می یابد .          

    ح –  رس ها ( متخلخل – نفوذ پذیر)  هستند .

75/

4

جملات سمت راست با چه کلمه سمت چپ مربوط می باشد .                                1-    اندازه گیری

الف – با ترازو جرم کانی گرانیت را تعیین می کنیم                                              2-    تفسیر کردن

ب – شرح انقراض دایناسور ها را با توجه اطلاعات اولیه                                      3-  مشاهده

ج- بررسی موقعیت زمین در فضا                                                                      4-   فیزیک     

                                                                                                                     5 - زمین شناسی                                                                                                                                                                              

75/

5

الف - دو ویژگی یک فرضیه منطقی وعلمی را بنویسید 

 

 

ب -تغییر در مدلها  نشانه  چیشت ؟

1

6

د رارتباط با اتمسفر به پرسشهای زیر پاسخ دهید .

الف – گاز غیر فعال هوا چه نام دارد ؟

ب- یونسفر وماگنتوسفر را براساس کدام ویژگیها تقسیم بندی می کنند ؟

ج – ابر ها معمولاًدر کدام لایه های هوا که براساس دما تقسیم شده اند متمرکز هستند ؟

د – بخار آب در هوا چه نقشی دارد ؟  

       

1

7

هر متر مکعب هوا در دمای 19 درجه حد اکثر 16گرم بخار اب را در خود نگه می دارد اگر رطوبت نسبی در همین دما 75درصد باشد رطوبت مطلق هوا چقدر است ؟

 

 

 

 

 

75/

8

علت وزش نسیم دریا وخشکی چیست ؟کم بارانترین منطقه ها در حد فاصل چه مدارهایی واقع شده است ؟

 

 

 

 

75/

9

تغییرات دمای دولایه مزوسفر و ترموسفر را با افزایش ارتفاع با یکدیگر مقایسه کرده ودلیل آن را ذکر کنید .

 

 

1

10

طرحی ساده از کره زمین رسم کنید وسپس نقاط کم فشا روپر فشار د رنیمکره شمالی مشخص کنید

 

 

 

 

75/

11

تاثیر استفاده از سوخت های فسیلی را در آب وهوای کره زمین توضیح دهید .لایه های مختلف هوا را بر اساس ترکیب شیمیایی  شرح دهید . 

 

 

 

1

12

کدام یک از نمودار های زیر نشان دهنده وضعیت وارونگی دمایی می باشد؟ چرا ؟

 

5/

13

علت هر مورد را بنویسید

الف – اهمیت جریان های عمیق اقیانوسی برای جانداران دریازی.

 

 

ب –در بخش فوقانی بستر اقیانوسها ،دره های زیر دریایی ایجاد می شود .

 

 

1

14

الف - دو عامل ایجاد جریانهای سطحی اقیانوسی را ,نام ببرید .

                                                                                                                                                                                                                                                  ب - چه رابطه ای بین فشار آب با عمق آب وجود دارد ؟

 

1

15

  الف - به کدام دو بخش روی هم حاشیه قاره اطلاق می شود ؟

 

ب - واژه ترموکلاین را تعریف کنید .

 

         1

16

تفاوت بستر اقیانوس آرام واطلس را بنویسید.

 

الف - ژرفترین بخش های اقیانوسی در کجا واقعند ؟ (با ذکر مثال)

 

 

75/

17

دوعنصر نام ببرید که از آب دریا استخراج می کنند . کاربرد هر یک را بنویسید .

 

1

18

الف - موجوداتی که پوسته آهکی دارند در چه آب های زندگی می کنند  ؟چرا .

 

ب - یخ حباب دار ، چگونه به یخ بلوری تبدیل می شود ؟

 

1

19

هر یک از لایه های آبدار زیر حاوی چه نوع آبی (شیرین – شور – سخت )می باشد ؟

الف – سنگ آهک                                               ب – سنگ آذرین

 

5/

20

الف – سطح ایستابی در استان گیلان در عمق کمتری است یا در استان کرمان ؟

 

ب – به منظور بهره برداری از آبهای زیر زمینی ،حفرچاه در زمین های آبرفتی مناسب تر است یا رسی؟ چرا؟

 

 

75/

21

علت هر مورد را بنویسید .

الف – خروج  خود به خود آب ،از دهانه ی چاه آرتزین .                                               

  ب – تشکیل دریاچه ی لاسم .                                                                                         

ج-  سرعت آب رودخانه در کف ودیواره ها به حد اقل می رسد . 

 

75/

22

نوع تخلخل در هر یک از موارد زیر جیست ؟

1- منافذ یک رسوب رودخانه ای

2- منافذ موجود درسنگ گرانیت هوازده                                            

  3- شکستگی در یک سنگ رسوبی

75/

23

حجم فضای خالی موجود در یک سنگ برابر 6/0متر مکعب وحجم کل سنگ 3متر مکعب است ،مقدار تخلخل چند در صد است

 

 

75/

24

با توحه به شکل زیر به سوالات زیر پاسخ دهید .

الف در کدام قسمت رسوبگذاری صورت می گیرد .                             

  ب در کدام قسمت سرعت آب بیشتر است.

ج- در کدام قسمت فرسایش صورت می گیرد .                                            

  د- در کدام قسمت سرعت کم است .

 

1

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم دی 1389ساعت 18:50  توسط محسن روستا  | 

سوال زمین شناسی دی ماه دبیرشتان سپاه

شماره ضندلی:

نام :

نام خانوادگی :

نام آموزشگاه دبیرستان سپاه

نام درس زمین شناسی سوم تجربی

نام خانوادگی دبیر روستا

 

اداره کل آموزش وپرورش فارس

کارشناسی سنجش وارزشیابی وتحصیلی

اداره آموزش وپرورش ناحیه سه شیراز

مهر آموزشگاه

 

 

نو  نوبت  امتحانی دی ماه 89

پا    پایه سوم تجربی        

ساعت شروع امتحان: 8صبح

تاریخ امتحان   8/    10/  89

مدت زمان امتحان       75 دقیقه

 

 

 

1

موارد درست ونادرست را مشخص کنید .

الف – بیشترین آسیب باران اسیدی متوجه جانوران ابزی می شود (           )

ب -وارونگی دمایی با طلوع آفتاب از بین میرود . (             )

ج – با مطالعه فرضیه می توان از چگونگی انجام برحی از فعالیت  های کند آگاه شد.(            )

 

75/

2

حاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

الف – در محیط باز با افزایش دما فشار هوا ..................... می شود .

ب – بادهای موسمی ،در فصل .......             .از اقیانوس ها به سمت قاره ها می وزند

ج – حریان گلف استریم از نوع حریان ........      اقیانوسی است .

 

75/

3

در هر مورد کلمه صحیح داخل پرانتز را انتخاب کن .

الف - درحه شوری خلیح فارس (   کمتر – بیشتر ) از شوری متوسط آب اقیانوس ها است .

ب-  اگر PH  آب باران به 4 برسد قدرت اسیدی آن ( افزایش – کاهش ) می یابد .          

    ح –  رس ها ( متخلخل – نفوذ پذیر)  هستند .

75/

4

جملات سمت راست با چه کلمه سمت چپ مربوط می باشد .                                1-    اندازه گیری

الف – با ترازو جرم کانی گرانیت را تعیین می کنیم                                              2-    تفسیر کردن

ب – شرح انقراض دایناسور ها را با توجه اطلاعات اولیه                                      3-  مشاهده

ج- بررسی موقعیت زمین در فضا                                                                      4-   فیزیک     

                                                                                                                     5 - زمین شناسی                                                                                                                                                                              

75/

5

الف - دو ویژگی یک فرضیه منطقی وعلمی را بنویسید 

 

 

ب -تغییر در مدلها  نشانه  چیشت ؟

1

6

د رارتباط با اتمسفر به پرسشهای زیر پاسخ دهید .

الف – گاز غیر فعال هوا چه نام دارد ؟

ب- یونسفر وماگنتوسفر را براساس کدام ویژگیها تقسیم بندی می کنند ؟

ج – ابر ها معمولاًدر کدام لایه های هوا که براساس دما تقسیم شده اند متمرکز هستند ؟

د – بخار آب در هوا چه نقشی دارد ؟  

       

1

7

هر متر مکعب هوا در دمای 19 درجه حد اکثر 16گرم بخار اب را در خود نگه می دارد اگر رطوبت نسبی در همین دما 75درصد باشد رطوبت مطلق هوا چقدر است ؟

 

 

 

 

 

75/

8

علت وزش نسیم دریا وخشکی چیست ؟کم بارانترین منطقه ها در حد فاصل چه مدارهایی واقع شده است ؟

 

 

 

 

75/

9

تغییرات دمای دولایه مزوسفر و ترموسفر را با افزایش ارتفاع با یکدیگر مقایسه کرده ودلیل آن را ذکر کنید .

 

 

1

10

طرحی ساده از کره زمین رسم کنید وسپس نقاط کم فشا روپر فشار د رنیمکره شمالی مشخص کنید

 

 

 

 

75/

11

تاثیر استفاده از سوخت های فسیلی را در آب وهوای کره زمین توضیح دهید .لایه های مختلف هوا را بر اساس ترکیب شیمیایی  شرح دهید . 

 

 

 

1

12

کدام یک از نمودار های زیر نشان دهنده وضعیت وارونگی دمایی می باشد؟ چرا ؟

 

5/

13

علت هر مورد را بنویسید

الف – اهمیت جریان های عمیق اقیانوسی برای جانداران دریازی.

 

 

ب –در بخش فوقانی بستر اقیانوسها ،دره های زیر دریایی ایجاد می شود .

 

 

1

14

الف - دو عامل ایجاد جریانهای سطحی اقیانوسی را ,نام ببرید .

                                                                                                                                                                                                                                                  ب - چه رابطه ای بین فشار آب با عمق آب وجود دارد ؟

 

1

15

  الف - به کدام دو بخش روی هم حاشیه قاره اطلاق می شود ؟

 

ب - واژه ترموکلاین را تعریف کنید .

 

         1

16

تفاوت بستر اقیانوس آرام واطلس را بنویسید.

 

الف - ژرفترین بخش های اقیانوسی در کجا واقعند ؟ (با ذکر مثال)

 

 

75/

17

دوعنصر نام ببرید که از آب دریا استخراج می کنند . کاربرد هر یک را بنویسید .

 

1

18

الف - موجوداتی که پوسته آهکی دارند در چه آب های زندگی می کنند  ؟چرا .

 

ب - یخ حباب دار ، چگونه به یخ بلوری تبدیل می شود ؟

 

1

19

هر یک از لایه های آبدار زیر حاوی چه نوع آبی (شیرین – شور – سخت )می باشد ؟

الف – سنگ آهک                                               ب – سنگ آذرین

 

5/

20

الف – سطح ایستابی در استان گیلان در عمق کمتری است یا در استان کرمان ؟

 

ب – به منظور بهره برداری از آبهای زیر زمینی ،حفرچاه در زمین های آبرفتی مناسب تر است یا رسی؟ چرا؟

 

 

75/

21

علت هر مورد را بنویسید .

الف – خروج  خود به خود آب ،از دهانه ی چاه آرتزین .                                               

  ب – تشکیل دریاچه ی لاسم .                                                                                         

ج-  سرعت آب رودخانه در کف ودیواره ها به حد اقل می رسد . 

 

75/

22

نوع تخلخل در هر یک از موارد زیر جیست ؟

1- منافذ یک رسوب رودخانه ای

2- منافذ موجود درسنگ گرانیت هوازده                                            

  3- شکستگی در یک سنگ رسوبی

75/

23

حجم فضای خالی موجود در یک سنگ برابر 6/0متر مکعب وحجم کل سنگ 3متر مکعب است ،مقدار تخلخل چند در صد است

 

 

75/

24

با توحه به شکل زیر به سوالات زیر پاسخ دهید .

الف در کدام قسمت رسوبگذاری صورت می گیرد .                             

  ب در کدام قسمت سرعت آب بیشتر است.

ج- در کدام قسمت فرسایش صورت می گیرد .                                            

  د- در کدام قسمت سرعت کم است .

 

1

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم دی 1389ساعت 18:50  توسط محسن روستا  |