زمین شناسی

زمین شناسی

طبقه بندی سنگ های رسوبی

 

بافت

خلاصه اي از فصل سنگ شناسي  رسوبي

 

آواري

اندازه دانه

جنس – شكل دانه

نام سنگ

خصوصيات محيط رسوبگذاري

خصوصيات سنگ

نوع دياژنز رخ داده دوره تشكيل سنگ

 

ريزدانه

سيليت

سيليت سنگ

 

آبهاي ساكن و بدون تلاطم دو راز ساحل

 

كاني هاي آن رسي و ميكاها هستند حالت ورقه اي دارند . وقتي به زبان زده   مي شوند چسبنده است        

                    سبزمحيط كم اكسيژن كاربرد درسفالگري و سراميك       

 شيل             سياه   محيط كربن دار

                       قرمز   اكسيژن دار  

متراكم شدن و خشك شدن

سيليت + رس

گل سنگ

 

رس

 

شيل

 

متوسط دانه

بيش از 90% گوارتز

كوارتز آرنيت

محيط پرتلاطم و مرطوب ( رودخانه ، ساحل )

دانه ها گرد شده و جورشده – رنگ روشن –  مسافت زياد طي كرده

سيمان شدگي

بيش از 25% فلدسپات

آركوز

محيط خشك و لي پرانرژي – مثل يك گسل

دانه ها زاويه دار ، جور نشده – جابجايي زيادي ندارد

سيمان شدگي

 

دانه درشت

دانه هاي درشت گرد شده

كنگلومرا

محيط پرانرژي – جريان هاي سريع آبهاي جاري و امواج

حضور قلوه هاي گرد شده در زمينه سيليس و رس

سيمان شدگي

دانه هاي درشت زاويه دار

برش

محيط پرانرژي مثل سطح گسل يا زمين لغزه

حضور ذرات  درشت زاويه دار در زمينه ذرات ريز جورشدگي ضعيف

سيمان شدگي

غيرآواري يا شيميايي يا بلورين

 

غيرآلي

نام سنگ

خصوصيات  محيط تشكيل –  علت تشكيل

خصوصيات سنگ

نوع دياژه تر

سنگ آهك - تراورتن

علت  تشكيل بالارفتن دما ، افزايش آشفتگي ، وجود گياهان فتوسنتز كننده ، كاهش عمق فشار

با اسيد كلريدريك سرد مي جوشد

تبلور دوباره

دولوميت

عبور محلول هاي غني از منيزيم از سنگ هاي آهكي

با اسيد كلريدريك غليظ يا گرم مي جوشد

تبلور دوباره

چرت غير آلي

آبهاي اشباع شده از سيليس

سختي اين سنگ زياد است

تبلور دوباره

 

        سنگ نمك

تبخير ي ها                گچ

    انديت     

مناطق كم و گرم ، محيط هاي كولابي آب و هواي گرم و خشك

راهنمايي تعيين نوع محيط در گذشته مي تواند باشد

تبلور دوباره

 

آلي

چرت آلي

سيليس در محيط سرد رسوب مي كند

 

بقاياي شعاعيان و دياتوم ها است

تبلوردوباره

گل سفيد

آهك آلي است ، آهك درآب گرم رسوب مي كند

( كم  عمق استوايي )

بقاياي روزن داران آهكي است

تبلور دوباره

زغال سنگ آنتراسيت ، زغال سنگ  نارس ، لگينيت  ، تورب

درمحيط كم اكسيژن ، گرم مردابي تشكيل مي شود

با گذشت زمان زغال مرغوب نيز كم آب تر ، فشرده تر و داراي كربن بيشتر ولي CO2 كم تر مي شود

متراكم و خشك شدن

     آنتراسيت                 زغال سنگ نارس                            لگنيت                                تورب                                                 هر سنگ رسوبي قرمز رنگ نشان حضور زياد آهن و اكسيژن در محيط است

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اسفند 1389ساعت 22:25  توسط محسن روستا  | 

نمونه سوال زمین شناسی

شماره ضندلی:

نام :

نام خانوادگی :

نام آموزشگاه دبیرستان سپاه

نام درس زمین شناسی سوم تجربی

نام خانوادگی دبیر روستا

 

اداره کل آموزش وپرورش فارس

کارشناسی سنجش وارزشیابی وتحصیلی

اداره آموزش وپرورش ناحیه سه شیراز

مهر آموزشگاه

 

 

نو  نوبت  امتحانی دی ماه 89

پا    پایه سوم تجربی        

ساعت شروع امتحان: 8صبح

تاریخ امتحان   8/    10/  89

مدت زمان امتحان       75 دقیقه

 

 

 

1

موارد درست ونادرست را مشخص کنید .

الف – بیشترین آسیب باران اسیدی متوجه جانوران ابزی می شود (           )

ب -وارونگی دمایی با طلوع آفتاب از بین میرود . (             )

ج – با مطالعه فرضیه می توان از چگونگی انجام برحی از فعالیت  های کند آگاه شد.(            )

 

75/

2

حاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

الف – در محیط باز با افزایش دما فشار هوا ..................... می شود .

ب – بادهای موسمی ،در فصل .......             .از اقیانوس ها به سمت قاره ها می وزند

ج – حریان گلف استریم از نوع حریان ........      اقیانوسی است .

 

75/

3

در هر مورد کلمه صحیح داخل پرانتز را انتخاب کن .

الف - درحه شوری خلیح فارس (   کمتر – بیشتر ) از شوری متوسط آب اقیانوس ها است .

ب-  اگر PH  آب باران به 4 برسد قدرت اسیدی آن ( افزایش – کاهش ) می یابد .          

    ح –  رس ها ( متخلخل – نفوذ پذیر)  هستند .

75/

4

جملات سمت راست با چه کلمه سمت چپ مربوط می باشد .                                1-    اندازه گیری

الف – با ترازو جرم کانی گرانیت را تعیین می کنیم                                              2-    تفسیر کردن

ب – شرح انقراض دایناسور ها را با توجه اطلاعات اولیه                                      3-  مشاهده

ج- بررسی موقعیت زمین در فضا                                                                      4-   فیزیک     

                                                                                                                     5 - زمین شناسی                                                                                                                                                                              

75/

5

الف - دو ویژگی یک فرضیه منطقی وعلمی را بنویسید 

 

 

ب -تغییر در مدلها  نشانه  چیشت ؟

1

6

د رارتباط با اتمسفر به پرسشهای زیر پاسخ دهید .

الف – گاز غیر فعال هوا چه نام دارد ؟

ب- یونسفر وماگنتوسفر را براساس کدام ویژگیها تقسیم بندی می کنند ؟

ج – ابر ها معمولاًدر کدام لایه های هوا که براساس دما تقسیم شده اند متمرکز هستند ؟

د – بخار آب در هوا چه نقشی دارد ؟  

       

1

7

هر متر مکعب هوا در دمای 19 درجه حد اکثر 16گرم بخار اب را در خود نگه می دارد اگر رطوبت نسبی در همین دما 75درصد باشد رطوبت مطلق هوا چقدر است ؟

 

 

 

 

 

75/

8

علت وزش نسیم دریا وخشکی چیست ؟کم بارانترین منطقه ها در حد فاصل چه مدارهایی واقع شده است ؟

 

 

 

 

75/

9

تغییرات دمای دولایه مزوسفر و ترموسفر را با افزایش ارتفاع با یکدیگر مقایسه کرده ودلیل آن را ذکر کنید .

 

 

1

10

طرحی ساده از کره زمین رسم کنید وسپس نقاط کم فشا روپر فشار د رنیمکره شمالی مشخص کنید

 

 

 

 

75/

11

تاثیر استفاده از سوخت های فسیلی را در آب وهوای کره زمین توضیح دهید .لایه های مختلف هوا را بر اساس ترکیب شیمیایی  شرح دهید . 

 

 

 

1

12

کدام یک از نمودار های زیر نشان دهنده وضعیت وارونگی دمایی می باشد؟ چرا ؟

 

5/

13

علت هر مورد را بنویسید

الف – اهمیت جریان های عمیق اقیانوسی برای جانداران دریازی.

 

 

ب –در بخش فوقانی بستر اقیانوسها ،دره های زیر دریایی ایجاد می شود .

 

 

1

14

الف - دو عامل ایجاد جریانهای سطحی اقیانوسی را ,نام ببرید .

                                                                                                                                                                                                                                                  ب - چه رابطه ای بین فشار آب با عمق آب وجود دارد ؟

 

1

15

  الف - به کدام دو بخش روی هم حاشیه قاره اطلاق می شود ؟

 

ب - واژه ترموکلاین را تعریف کنید .

 

         1

16

تفاوت بستر اقیانوس آرام واطلس را بنویسید.

 

الف - ژرفترین بخش های اقیانوسی در کجا واقعند ؟ (با ذکر مثال)

 

 

75/

17

دوعنصر نام ببرید که از آب دریا استخراج می کنند . کاربرد هر یک را بنویسید .

 

1

18

الف - موجوداتی که پوسته آهکی دارند در چه آب های زندگی می کنند  ؟چرا .

 

ب - یخ حباب دار ، چگونه به یخ بلوری تبدیل می شود ؟

 

1

19

هر یک از لایه های آبدار زیر حاوی چه نوع آبی (شیرین – شور – سخت )می باشد ؟

الف – سنگ آهک                                               ب – سنگ آذرین

 

5/

20

الف – سطح ایستابی در استان گیلان در عمق کمتری است یا در استان کرمان ؟

 

ب – به منظور بهره برداری از آبهای زیر زمینی ،حفرچاه در زمین های آبرفتی مناسب تر است یا رسی؟ چرا؟

 

 

75/

21

علت هر مورد را بنویسید .

الف – خروج  خود به خود آب ،از دهانه ی چاه آرتزین .                                               

  ب – تشکیل دریاچه ی لاسم .                                                                                         

ج-  سرعت آب رودخانه در کف ودیواره ها به حد اقل می رسد . 

 

75/

22

نوع تخلخل در هر یک از موارد زیر جیست ؟

1- منافذ یک رسوب رودخانه ای

2- منافذ موجود درسنگ گرانیت هوازده                                            

  3- شکستگی در یک سنگ رسوبی

75/

23

حجم فضای خالی موجود در یک سنگ برابر 6/0متر مکعب وحجم کل سنگ 3متر مکعب است ،مقدار تخلخل چند در صد است

 

 

75/

24

با توحه به شکل زیر به سوالات زیر پاسخ دهید .

الف در کدام قسمت رسوبگذاری صورت می گیرد .                             

  ب در کدام قسمت سرعت آب بیشتر است.

ج- در کدام قسمت فرسایش صورت می گیرد .                                            

  د- در کدام قسمت سرعت کم است .

 

1

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم دی 1389ساعت 18:50  توسط محسن روستا  | 

سوال زمین شناسی دی ماه دبیرشتان سپاه

شماره ضندلی:

نام :

نام خانوادگی :

نام آموزشگاه دبیرستان سپاه

نام درس زمین شناسی سوم تجربی

نام خانوادگی دبیر روستا

 

اداره کل آموزش وپرورش فارس

کارشناسی سنجش وارزشیابی وتحصیلی

اداره آموزش وپرورش ناحیه سه شیراز

مهر آموزشگاه

 

 

نو  نوبت  امتحانی دی ماه 89

پا    پایه سوم تجربی        

ساعت شروع امتحان: 8صبح

تاریخ امتحان   8/    10/  89

مدت زمان امتحان       75 دقیقه

 

 

 

1

موارد درست ونادرست را مشخص کنید .

الف – بیشترین آسیب باران اسیدی متوجه جانوران ابزی می شود (           )

ب -وارونگی دمایی با طلوع آفتاب از بین میرود . (             )

ج – با مطالعه فرضیه می توان از چگونگی انجام برحی از فعالیت  های کند آگاه شد.(            )

 

75/

2

حاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

الف – در محیط باز با افزایش دما فشار هوا ..................... می شود .

ب – بادهای موسمی ،در فصل .......             .از اقیانوس ها به سمت قاره ها می وزند

ج – حریان گلف استریم از نوع حریان ........      اقیانوسی است .

 

75/

3

در هر مورد کلمه صحیح داخل پرانتز را انتخاب کن .

الف - درحه شوری خلیح فارس (   کمتر – بیشتر ) از شوری متوسط آب اقیانوس ها است .

ب-  اگر PH  آب باران به 4 برسد قدرت اسیدی آن ( افزایش – کاهش ) می یابد .          

    ح –  رس ها ( متخلخل – نفوذ پذیر)  هستند .

75/

4

جملات سمت راست با چه کلمه سمت چپ مربوط می باشد .                                1-    اندازه گیری

الف – با ترازو جرم کانی گرانیت را تعیین می کنیم                                              2-    تفسیر کردن

ب – شرح انقراض دایناسور ها را با توجه اطلاعات اولیه                                      3-  مشاهده

ج- بررسی موقعیت زمین در فضا                                                                      4-   فیزیک     

                                                                                                                     5 - زمین شناسی                                                                                                                                                                              

75/

5

الف - دو ویژگی یک فرضیه منطقی وعلمی را بنویسید 

 

 

ب -تغییر در مدلها  نشانه  چیشت ؟

1

6

د رارتباط با اتمسفر به پرسشهای زیر پاسخ دهید .

الف – گاز غیر فعال هوا چه نام دارد ؟

ب- یونسفر وماگنتوسفر را براساس کدام ویژگیها تقسیم بندی می کنند ؟

ج – ابر ها معمولاًدر کدام لایه های هوا که براساس دما تقسیم شده اند متمرکز هستند ؟

د – بخار آب در هوا چه نقشی دارد ؟  

       

1

7

هر متر مکعب هوا در دمای 19 درجه حد اکثر 16گرم بخار اب را در خود نگه می دارد اگر رطوبت نسبی در همین دما 75درصد باشد رطوبت مطلق هوا چقدر است ؟

 

 

 

 

 

75/

8

علت وزش نسیم دریا وخشکی چیست ؟کم بارانترین منطقه ها در حد فاصل چه مدارهایی واقع شده است ؟

 

 

 

 

75/

9

تغییرات دمای دولایه مزوسفر و ترموسفر را با افزایش ارتفاع با یکدیگر مقایسه کرده ودلیل آن را ذکر کنید .

 

 

1

10

طرحی ساده از کره زمین رسم کنید وسپس نقاط کم فشا روپر فشار د رنیمکره شمالی مشخص کنید

 

 

 

 

75/

11

تاثیر استفاده از سوخت های فسیلی را در آب وهوای کره زمین توضیح دهید .لایه های مختلف هوا را بر اساس ترکیب شیمیایی  شرح دهید . 

 

 

 

1

12

کدام یک از نمودار های زیر نشان دهنده وضعیت وارونگی دمایی می باشد؟ چرا ؟

 

5/

13

علت هر مورد را بنویسید

الف – اهمیت جریان های عمیق اقیانوسی برای جانداران دریازی.

 

 

ب –در بخش فوقانی بستر اقیانوسها ،دره های زیر دریایی ایجاد می شود .

 

 

1

14

الف - دو عامل ایجاد جریانهای سطحی اقیانوسی را ,نام ببرید .

                                                                                                                                                                                                                                                  ب - چه رابطه ای بین فشار آب با عمق آب وجود دارد ؟

 

1

15

  الف - به کدام دو بخش روی هم حاشیه قاره اطلاق می شود ؟

 

ب - واژه ترموکلاین را تعریف کنید .

 

         1

16

تفاوت بستر اقیانوس آرام واطلس را بنویسید.

 

الف - ژرفترین بخش های اقیانوسی در کجا واقعند ؟ (با ذکر مثال)

 

 

75/

17

دوعنصر نام ببرید که از آب دریا استخراج می کنند . کاربرد هر یک را بنویسید .

 

1

18

الف - موجوداتی که پوسته آهکی دارند در چه آب های زندگی می کنند  ؟چرا .

 

ب - یخ حباب دار ، چگونه به یخ بلوری تبدیل می شود ؟

 

1

19

هر یک از لایه های آبدار زیر حاوی چه نوع آبی (شیرین – شور – سخت )می باشد ؟

الف – سنگ آهک                                               ب – سنگ آذرین

 

5/

20

الف – سطح ایستابی در استان گیلان در عمق کمتری است یا در استان کرمان ؟

 

ب – به منظور بهره برداری از آبهای زیر زمینی ،حفرچاه در زمین های آبرفتی مناسب تر است یا رسی؟ چرا؟

 

 

75/

21

علت هر مورد را بنویسید .

الف – خروج  خود به خود آب ،از دهانه ی چاه آرتزین .                                               

  ب – تشکیل دریاچه ی لاسم .                                                                                         

ج-  سرعت آب رودخانه در کف ودیواره ها به حد اقل می رسد . 

 

75/

22

نوع تخلخل در هر یک از موارد زیر جیست ؟

1- منافذ یک رسوب رودخانه ای

2- منافذ موجود درسنگ گرانیت هوازده                                            

  3- شکستگی در یک سنگ رسوبی

75/

23

حجم فضای خالی موجود در یک سنگ برابر 6/0متر مکعب وحجم کل سنگ 3متر مکعب است ،مقدار تخلخل چند در صد است

 

 

75/

24

با توحه به شکل زیر به سوالات زیر پاسخ دهید .

الف در کدام قسمت رسوبگذاری صورت می گیرد .                             

  ب در کدام قسمت سرعت آب بیشتر است.

ج- در کدام قسمت فرسایش صورت می گیرد .                                            

  د- در کدام قسمت سرعت کم است .

 

1

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم دی 1389ساعت 18:50  توسط محسن روستا  | 

سوال زمین شناسی

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 17:14  توسط محسن روستا  | 

نمونه سوال زمین شناسی

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 17:4  توسط محسن روستا  | 

سوال خردارد

شماره ضندلی:

نام :

نام خانوادگی :

نام آموزشگاه دبیرستان

 

 

 

اداره کل آموزش وپرورش فارس

کارشناسی سنجش وارزشیابی وتحصیلی

اداره آموزش وپرورش ناحیه

مهر آموزشگاه

 

نو  نوبت  امتحانی

پا    پایه            شعبه

ساعت شروع امتحان:

تاریخ امتحان   /    /  89

مدت زمان امتحان     70   دقیقه

11

 

 

 

 

شهر Aروی مدار 60 درجه شرقی نسبت به نصف النهار مبدا ء وشهر B روی مدار 30 درجه غربی نسبت به نصف النهار مبدا ءواقع شده باشند . الف – اختلاف ساعت دو شهر چند ساعت می باشد .

ب – هنگامی که در شهر Aساعت 16 می باشد ساعت در شهر B چند می باشد .

 

12

 

اگر شهر A دارای طول جغرافیایی 150درجه شهر B باشد خورشید در شهر A چند ساعت دیر تر طلوع می کند ( بامحاسبه )ودلیل

 

 

1

13

 

نقاط A,B  به ترتیب روی نصف النهار 60درجه شرقی و75درجه غربی نسبت به گرینویج واقع شده اند .

اگر در گرینویج ساعت 14 باشد ساعت در شهر A,B   را بدست آورید

 

 

 

21

به سوالات جواب کوتاه دهید.

الف – محیط کره زمین 360درحه می باشد زمین آن را در مدت چند ساعت می پیماید

در چه روزی از سال طول روز وشب برابر و12 ساعت می باشد .

 

22

به سوالات جواب کوتاه دهید.

الف – نور ستاره ای که به سمت زمین نزدیک می شود به چه رنگی متمایل می شود .

ب – در نیمکره شمالی کوتاه ترین روز سال در کدام ماه می باشد .

 

23

به سوالات جواب کوتاه دهید.

الف – نور ستاره ای که از زمین دور  می شود به چه رنگی متمایل می شود .

در نیمکر ه شمالی طولانی ترین شب سال چه شبی است .

 

 

 

31

مورد صحیح وغلط را در پرانتز مشخص کنید:

الف – جهت حرکت زمین از شرق به غرب است .(                      )

کوه کینیا از برخورد دوورقه اقیانوسی تشکیل شده است(                    )

 

32

مورد صحیح وغلط را در پرانتز مشخص کنید:

الف – تقویم وساعت در مناطق شرقی عقب تر از مناطق غربی است  .(                      )

در محل برخورد ورقه ی اقیانوسی با قاره ای آتش فشان آرام تشکیل می شود  (                        )

 

 

33

مورد صحیح وغلط را در پرانتز مشخص کنید:

الف – جهت حرکت زمین از غرب به شرق است .(                      )

اهمیت نقطه ی داغ دلیلی بر حرکت ورقه ها وحتی جهت آن هستند .(                    )

 

 

11

چرا افیولیت ها در سطح زود هوا زده می شوند ؟

 

 

 

12

دونمونه از میانبارها را نام ببرید ؟

 

 

 

13

خواستگاه میانبارها اطلاعاتی در مورد چه قسمت های از داخل زمین را نشان می دهند ؟

 

 

 

21

پوسته اقیانوسی را از لحاظ سن با پوسته قاره ای مقایسه کنید .

 

 

 

22

 

پوسته اقیانوسی را از لحاظ ترکیبات  با پوسته قاره ای مقایسه کنید .

 

 

 

23

پوسته قاره ای در کدام قسمت حداقل ضخامت ودر کدام قسمت حد اکثر ضخامت را دارد .

 

 

 

31

 

الف - روی شکل مقابل منطقه سایه موج Pرا مشخص کنید .

ب – محدوده آن بین چه درجه ای می باشد .

 

 

 

32

 

الف - روی شکل مقابل منطقه سایه موج  Sرا مشخص کنید .

ب – محدوده آن بین چه درجه ای می باشد .

 

 

 

33

علت تشکیل سایه موج P,S را بنویسید ؟

 

 

 

41

چرا نمی توان انتظار داشت که هسته زمین از عناصری مانند سرب وطلا تشکیل شده باشد ؟

 

42

ناهنجاری گرانشی منفی در کدام پوسته (اقیانوسی – قاره ای ) وجود دارد. با ذکر دلیل

 

43

مطالعه وارونگی مغناطیسی در روی کدام پوسته (اقیانوسی – قاره ای )ساده تر انجام می گیرد ؟با ذکر دلیل

 

51

در هر مورد کلمه صحیح را بنویسید

الف ترکیب شیمیایی افیولیت ها شبیه به سنگ ( گرانیت – پریدوتیت )است .

لرزه های خفیف که برای متعادل کردن زمین صورت می گیرد ( پیش لرزه – پس لرزه  )گویند .

 

 

52

در هر مورد کلمه صحیح را بنویسید

عمق بین 100تا350کیلومتری جبه را ( لیتوسفر – استنوسفر )می گویند

وزن اجسام در ( قطب – استوا ) مقدار آن بیشتر است

زمین لرزه های که عمق کانونی آن ها  70تا300کیلومتر باشد زلزلهای ( کم عمق – عمیق )گویند .

 

53

در هر مورد کلمه صحیح را بنویسید

سنگ های اولترابازیک که حاوی الماس باشد ( افیولیت – کیمبرلیت )می نامند

به از  بخشی گوشته به همراه پوسته آن ( شنگ کره – سست کره ) می گویند .

 

61

سه راه که سبب می شود زمین خاصیت مغناطیسی پیدا کند بنویسید ؟

 

62

وارونگی مغناطیسی را شرح دهید

 

63

ناهنجاری گرانشی را شرح دهید .

 

71

اهمیت لایه کم سرعت چیست ؟ چرا

 

72-

راههایی را که بطور غیر مستقیم اطلاعاتی در مورد قسمت های داخلی زمین بدست می آوریم بنویسید ( سه مورد)

 

73

از شواهدی که بطور مستقیم اطلاعاتی در مورد قسمت های داخلی زمین بدست می آوریم بنویسید ( سه مورد)

 

81

مقدار شدت گرانشی زمین توسط چه ابزاری اندازه گیری می شود ؟

 

91

هر یک از خشکی ها جزه کدام دو قاره بزرگ هستند .

الف – قسمتی از آسیا واروپا (                                            )       قطب جنوب (                 )

 

92

هر یک از خشکی ها جزه کدام دو قاره بزرگ هستند .

گرینلند  (                                               )                  آمریکای جنوبی  (                                     )

 

93

هر یک از خشکی ها جزه کدام دو قاره بزرگ هستند .

آمریکای شمالی (                                                          )       هندوستان (                                                   )

 

101

رسوبا دریای تیتیس را در چه محدودهای می توان یافت ؟

 

102

فاصله بین لورازیا وگندوانا چه دریایی وجود داشت ودو نمونه از بازمانده آن را بنویسید ؟

 

103

سه رشته کوه را نام ببرید که رسوبات دریای تیتیس در آنها وجود دارد ؟

 

111

سرگردانی قطبی را شرح دهید.

 

112

سه دلیل برای جابجایی قاره ها ذکر کنید .

 

113

قطب نمای فسیل در چه سنگ هایی وجود دارد وچگونه خاصیت مغناطیسی پیدا می کنند ویا از دست می دهند ؟

 

121

جای خالی کلمه مناسب بنویسید .

محل برخورد ورقه ی قاره ای با اقیانوسی فرایندی بنام ......... صورت می گیرد که حاصل آن ایجاد .......... می باشد

استرومبولی جزء آتش فشان ............. است .

 

122

هنگامی که دوورقه قاره ای به هم برخورد می کند هیچ یک به داخل گوشته فرو نمی رود زیرا ....... هر دو کم است وننتیجه برخورد آن ها به تشکیل ............ می انجامد .

امواج حاصل از یک زلزله توسط دستگاهی موسوم به ........ ثبت می شود .

 

123

دریای سرخ از برخورد دوورقه ی ....................و.......... بوجود آمده است .

تفتان در مرحله ................. می باشد .

 

131

حفاری در بستر اقیانوس ها سن رسوبات را چگونه بیان می کند

 

132

نقاط داغ اطلاعات در مورد سن آتش فشان ها را جگونه بیان می کند

 

133

دودلیل برای حرکت ورقه های اقیانوسی بیان کنید .

 

 

چرا گاهی پس لرزه با خرابی وویرانی همراه است ؟

 

 

کانون زمین لرزه را تعریف کنید /

 

 

مرکز سطح یزلزله را تعریف کنید .

 

 

آیا با داشتن یک مؤسسه می توان کانون زلزله را مشخص کرد ؟چرا .

 

 

آیا با داشتن دو  مؤسسه می توان کانون زلزله را مشخص کرد ؟چرا .

 

 

آیا با داشتن سه  مؤسسه می توان کانون زلزله را مشخص کرد ؟چرا .

 

 

زلزله ها را براساس عمق کانونی به چند دسته تقسیم می کنند .

 

 

واحد اندازه گیری شدت زلزله چه نام دارد  آن را در یک جمله تعریف کنید

 

 

زلزله ای با قدرت 8ریشتر از لحاظ دامنه چند برابر زلزله ای با قدرت 5 ریشتر (محاسبه ) موج لاو جزء کدام موج می باشد .

 

 

به مواد مایع هر آتش فشان چه می گویند وبر چه اساسی تقسیم می شوند ؟

 

 

سرعت جریان گدازه به چه عواملی بستگی دارد .(دو مورد )

 

 

روی یک شکل ساده سه قسمت هر آتش فشان را مشخص کنید .

 

 

هر آتش فشان جزء کدام نوع آتش فشان از لحاظ فعالیت می باشد .

دماوند (                                                               )    کیلوا (                           )

 

 

هر آتش فشان جزء کدام نوع آتش فشان از لحاظ فعالیت می باشد .

هر آتش فشان جزء کدام نوع آتش فشان از لحاظ فعالیت می باشد .

سبلان (                         )            کراکاتوا (                                  )

 

 

آتش فشان ها در چه مواردی می توانند سود مند باشند .( دو مورد )

 

 

دو مورد از خطر آتش فشان را بنویسید .

 

 

مهمترین کمک فرایند های آتش فشانی چیست ؟

 

 

مرحله فومرولی یعنی چه ؟ ویک آتش فشان نام ببرید که در مرحله ی فومرولی باشد .

 

 

لاپیلی وخاکستر آتش فشان را با هم مقایسه کنید .

 

 

دو راه برای جلو گیری از خطرات آتش فشانی بکار می رود بنویسید .

 

 

دو مورد از ساخت های اولیه را بنویسید .

 

 

دو نمونه از ساخت های ثانویه را بنویسید .

 

 

دو عامل که در فرایند های ساختمانی اثر دارد بنویسید .

 

 

هر مورد جزئ کدام ساخت در سنگ ها می باشد . الف تاقدیس (                  ) ب – لایه بندی (                 )

 

 

تنش را تعریف کنید

 

 

خاصیت کش سانی را تعریف کنید .

 

 

خاصیت پلاستیک را تعریف کنید .

 

 

نام شکل مقابل چیست .با ذکر دلیل

 

 

در  شکل مقابل A, B   را نام گذاری کنید .

 

 

در  شکل مقابل A, B,C   را نام گذاری کنید .

 

 

در هر مورد ارتباط جمله های سمت راست را به کلمه سمت چپ مربوطه وصل کنید .

خطی فرضی که نقاطی از یک چین را که دارای حد اکثر انحنا را به هم وصل می کند .                                   محور چین

به طرفین چین گویند                                                                سطح محوری

 

 

در هر مورد ارتباط جمله های سمت راست را به کلمه سمت چپ مربوطه وصل کنید .                                                                        اگر سنگ آبدار باشد                                                       شکننده

سنگ در محلی بسیار گرم قرار دارد                               خمیری              به طرفین چین گویند    

 

 

در هر مورد ارتباط جمله های سمت راست را به کلمه سمت چپ مربوطه وصل کنید.

شیشه اگر در اعماق وتحت تاثیر دما بطور آرام قرار گیرد                                                       خمیری

اگر فرا دیواره نسبت به فرو  دیواره به سمت بالاحرکت کرده باشد . یا بر عکس                  گسل معکوس 

                                                                                                                                                          گسل عادی  

                                                                                                                                                           شکننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم دی 1389ساعت 13:45  توسط محسن روستا  | 

سوال زمین شناسی

+ نوشته شده در  شنبه چهارم دی 1389ساعت 13:42  توسط محسن روستا  | 

دریاچه دریاچه های تار و هویر روی محور چین ر میان دو رشته کوه قره داغ (کوه دوبرار) در شمال، و کوه زرین در جنوب واقع شده است. این دریاچه ها در مدخل کوه و در ارتفاع 3230 متری قرار دارند و سطح آب آنها در فصل های گوناگون سال متغییر است. این منطقه دارای آب و هوایی کوهستانی است و برای تفریحات آبی از جمله شنا و قایقرانی و ماهیگیری مناسب است. موقعیت جغرافیایی منطقه ای که دریاچه تار در آن واقع است به گونه ای است که گرداگرد آنرا با فواصل متفاوت کوههایی در بر گرفته که از سطح دریاچه بین 50 تا 500 متر ارتفاع داردند. وجود این ارتفاعات در کنار یکدیگر بدون آنکه دره ای آنرا شکافته باشد موجب پیدایش گودالی شده است که دریاچه تار در آن تشکیل شده است. دریاچه تار در جهت شمالغرب به جنوب شرق امتداد یافته و طول آن حدود 250 متر، و عرض آن حدود 150 متر می باشد.

در اطراف دریاچه هیچ گونه پوشش جنگلی و درخت وجود ندارد و بادهای غربی سرد همیشه در تار می‌وزند. در ایامی نه چندان دور آویشن‌های فراوانی در منطقه وجود داشته که به خاطر فرسایش شدید دیگر اثری از آنها باقی نمانده است.

+ نوشته شده در  جمعه سوم دی 1389ساعت 13:7  توسط محسن روستا  | 

سنگ شناسی

پوكه معدني چيست؟

 پوكه معدني دانه هاي سبك حاصل از فعاليتهاي آتشفشاني است . مزيت عمده پوکه معدني نسبت به مصالح ساختماني مشابه از قبيل شن و ماسه، وزن مخصوص بسيار كم 0)، دارا بودن درجه سختي بالا و نيز تخلخل / آن (حدود 7 فراوان مي باشد. رنگ اين ماده معدني سفيد يا خاكستري مايل به سفيد يا زرد است . پوكه معدني داراي دانه بندي هاي متفاوت از ذرات غباري تا قطعات بزرگ با قطر بيش از 100 ميليمتر است.هر يك از اندازه هاي فوق براي مصارف بخصوصي كاربرد دارند. نمونه اي از نحوه استخراج پوكه معدني به صورت عدسي هايي با قطر 50 تا 100 متر و ارتفاع حدود 5 متر در زير لايه هايي از خاك و سنگ وجود دارد. پس از حفر ترانشه توسط بلدوزر عمليات باطله برداري يعني برداشتن سنگ و خاك از روي لايه هاي پوكه معدني انجام مي شود. درمرحله بعد عمليات بارگيري به كمك لودر صورت مي پذيرد.ماده معدني به وسيله كاميون كمپرسي از محل معدن حمل مي شود.

 سابقه مصرف پوكه معدني مهندسين رومي در گذشته از اين ماده معدني رساختمان هاي باستاني سال 1348 شمسي ( 1969 ميلادي ) استفاده مي کردند . در حال حاضر علاوه بر مصرف داخل ايران به كشورهاي حاشيه خليج فارس، امارات متحده عربي، عربستان و... نيز صادر مي گردد.

**خواص پوكه معدني

 •وزن مخصوص پائين ( 5/ 0 تا 7 / • ) به طوري كه روي آب شناور مي ماند

 • عايق صدا، گرما و سرما

مقاوم در مقابل آتش سوزي؛ به طوري كه تا 760 درجه سانتيگراد هيچ تغييري در حجم و شكل آن حاصل نمي شود. نقطه ذوب اين ماده معدني 1342 درجه سانتيگراد مي باشد.

 • استحكام؛ بتون و مصا لح تشكيل شده از پوكه معدني از ميزان بالاي دوام نسبت به وزن برخوردار مي باشد. موارد مصرف جهت شيب بندي بامها و كف ساختمان (دانه ها و ذرات كوچكتر از 40 ميليمتر).

 • براي تهيه بلوكهاي سبك سقفي و ديواري، مو زائيك سبك، بتون سبك، براي قطعات باربر سبك و قطعات جدا كننده ( دانه ها و ذرات كوچكتر از 15 ميليمتر)

 • بعنوان عايق صدا براي موتور خانه ها و مح لهاي صدادار (دانه هاي 2 تا 40 ميليمتري)

بعنوان عايق حرارت براي سردخانه ها، گرمخانه ها و پوشش لوله هاي حرارتي (دانه هاي 2 تا 40 ميليمتر)

براي استفاده كشاورزي در مناطق كم آب به دليل خاصيت جذب و نگهداري آب (از ذرات ريز تا دانه هاي 30 ميليمتري)

براي رنگبري پارچه ها (قطعات 20 تا 50 ميليمتري)

براي استفاده در ساختمان سدها، اسكله ها و پلها (ذرات پودر مانند)

 • نكته قابل توجه اينكه بتون ساخته شده از پوكه معدني علاوه بر سبكي، در مقابل عوامل مختلف مختلف محيطي نيز داراي استحكام و مقاومت فوق العاده اي مي باشد.

مخلوط اين ماده با آهك شكفته تشكيل نوعي سيمان طبيعي را مي دهد كه در زير آب و بيرون آب سخت مي گردد در صنعت سيمان مي توان از اين م اده معدني به عنوان يكي از اجزاء مهم تشكيل دهنده سيمان استفاده نمود.

درصد اختلال تا 40 % سيمان پرتلند پوزولان

 •درصد اختلاط بيش از 40 % سيمان پوزولاني پوكه معدني سبكــــــــــــــــبــار قروه
پوكه معدني سبكبار قروه مصالح مورد نياز خود را جهت فروش به تمام نقاط ايران از تمام معادن اين شهر(۱۴ معدن پوكه(احمد آباد باش- قزل جكندو...)) تامين ميكند و با كمترين قيمت تمام شده در اختيار مشتريان خود ميگذارد.
استفاده از مصالح سبك و پيش‌ساخته در دنيا 40 درصد ميباشد در صورتي كه اين رقم در كشورمان پنج درصد گزارش شده است كه نياز به ايجاد تحول و افزايش توليد اين گونه محصولات است.
اين شركت در نظر دارد كه فروش اين طالي سبك را در سطح بسيار وسيعي گسترش دهد و از شما فعالان بازار دعوت به همكاري مينمايد
و چون پوكه معدني در سطح ايران بطور كامل استفاده نميشود شما ميتوانيد با همكاري ما و بازاريابي خودتان بهترين درآمد را از اين بازار تازه داشته باشيد.
پوكه معدني سبكبار قروه با ارائه كمترين قيمت در سراسر ايران امكان گسترش اين طلاي سياه و كسب درآمد بالا را براي فعالان بازار فراهم كرده است و آمادگي خود را جهت پشتيباني از شما اعلام ميدارد.


مشخصات پوكه معدني سبكــــــــــــــــبــار قروه
پوكه معدني سبكبار قروه متشكل از گدازه هاي آتشفشان است كه پس از رسيدن به سطح زمين سرد شده و به صورت دانه هاي ريز و درشت متخلخل تشكيل گرديده و اصطلاح علمي آن پوميس* و اسكريا* ميباشد.
*
قيمت ارزان و مناسب نسبت به موارد مشابه و كيفيت بالاتر
*
بسيار بصرفه (هزينه اي تمام شده بسيار كمتر از پوكه صنعتي ليكا )
*
سبك و دوام طولاني (داراي وزن حجمي ميانگين ۷۰۰ كيلو گرم برمتر مكعب)
*
كاهش انتقال صدا
*
مقاوم در برابر انقباض و انبساط
*
ضد حشرات و موريانه
*
عايق حرارت و برودت و ضد حريق (نقطه ذوب 1342 درجه و تا 760- درجه مقاوم است)
*
و ازمهمترين ويژگي اين محصول استحكام بالادرتركيب با سيمان و وزن بسيارسبك ميباشد.
مواردمصرف و ليست قيمتها:
از اين ماده ارزشمند براي شيب بندي پشت بام ,ساخت بلوك هاي سبك، موزاييك و پر كردن سطوح مختلف ساختمان و...استفاده مي شود قيمتها با تخفيف ويژه ميباشد.

به دليل وجود سرند هاي متعدد درمعادن پوكه قروه اين محصول دراندازه هاي مختلفي توليد ميشودقيمت داخل معدن
نام سايز
mm
وزن مخصوص
kg/m3
قيمت موارد كاربرد
ماسه اي ۰-۵ 8۰۰-900 هر تن---- توليد قطعات سبك ساختماني , آجر سيماني, پوشش سطح كابل, زمينهاي كشاورزي و گلخانه اي , بلوك (ديواري/سقفي) سبك , تيغه و بتن سبك و...
عدسي ۵-۱۰ ۷۰۰-۷۵۰ هر متر مكعب ------ بلوك-تيغه-بتن(توليد قطعات بسيار سبك) و ...

نخودي ۵-۱۶ ۷۰۰-۷۵۰ هر متر مكعب ------ تهيه بتون سبك , شيب بندي سقف ساختمانها, هم سطح نمودن كف طبقات و...
فندقي ۱۰-۲۰ ۶۵۰-۷5۰ هر متر مكعب ------- شيب بندي سقف ساختمانها , هم سطح نمودن كف طبقات , پر كردن سطوح و...
بادامي ۱۰-۳۰ ۶۵۰-۷5۰ هر متر مكعب ------ شيب بندي سقف ساختمانها , هم سطح نمودن كف طبقات , پر كردن سطوح و...
سنگ پوكه ۳۰-۱۲۰ ۶۵۰-۷۰۰ هر متر مكعب ------ تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب شهري, صد سازيها و پل سازيها , پر نمودن پي ساختمان و...

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آذر 1389ساعت 22:21  توسط محسن روستا  | 

سنگهای اذرین

 

Free Image Hosting at www.MyImageHosting.com

"

Free Image Hosting at www.MyImageHosting.com

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آذر 1388ساعت 22:40  توسط محسن روستا  | 

مطالب قدیمی‌تر